РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД

Информация за прием след VII клас за учебната 2024/2025 година • Портал за ученика
  • Панорама на средното образование - юни, 2024 година, област Разград
   • Заповед - Държавен план-прием /ДПП/ за учебната 2024/2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназиии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища в област Разград, и местата за ученици по профили, професии и специалности
    • Държавен план-прием за учебната 2024-2025 година в неспециализирани училища с национално значение, които осъществяват професионално образование и обучение
     • Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в VIII клас по профили или специалности от професии за учебната 2024-2025 година
      • Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
       • STEM профили и професии /файлът е с три работни листа/
        • Целеви стойности
         • СПИСЪК на неспециализираните училищата в област Разград, които ще извършват държавен план-прием в осми клас за учебната 2024-2025 години и брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини
          • Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен прием по професии и специалности /Приложения 3а и 3б/
          • Приложение 3а
          • Приложение 3 б