РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДИнформация за прием след VII клас за учебната 2023/2024 година • Реализиран държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии от област Разград и местата за ученици по профили, професии и специалности
 • Допълнение към заповед за реализиран държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии от област Разград и местата за ученици по профили, професии и специалности
  • Информация за прием в Спортно училище - Разград след първи етап
   • Портал за ученика
    • Информация за свободни места след четвърти етап на класиране към 16.08.2023 г.
    • Забележка: Актуална информация за свободните места след четвърти етап на класиране и записване в VIII клас за учебната 2023-2024 година можете да получите на място в съответното училище, осъществяващо прием на ученици след завършено основно образование

     • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на четвърти етап на класиране
      • Информация за свободни места за кандидатстване за четвърти етап на класиране
       • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на трети етап на класиране
        • Информация за свободни места за кандидатстване за трети етап на класиране
         • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на втори етап на класиране
          • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на първи етап на класиране
           • Инструкция за онлайн кандидатстване след VII клас
            • Информация за кандидатстване за прием след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023-2024 г., съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
             • Списък на паралелките за ПЪРВИ етап на класиране, прием след 7 клас за учебната 2023/2024 година
              • Прием на близнаци
               • Заповед - списък на паралелките по училища с брой на местата в тях, към които са насочени ученици по чл. 98, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. и броя на местата за класиране
                • Статистика за успеваемост НВО 7 клас за учебната 2022-2023 година
                 • График на МОН за дейностите, прием след 7 клас за учебната 2023-2024 година
                  • Държавен план-прием (ДПП) за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища от област Разград, и местата за ученици по профили, професии и специалности
                   • Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализирани училища с национално значение, които осъществяват професионално образование и обучение в паралелки след завършено основно образование
                    • Панорама на училищата
                     • Информация за панорама на училищата
                      • Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
                       • STEM профили и професии /файлът е с три работни листа/
                        • Целеви стойности
                         • СПИСЪК на неспециализираните училищата в област Разград, които ще извършват държавен план-прием в осми клас за учебната 2023-2024 година
                          • Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в VIII клас по профили или специалности от професии за учебната 2023-2024 година