РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДИнформация за прием след VII клас за учебната 2022/2023 година • Реализиран държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии от област Разград и местата за ученици по профили, професии и специалности
  • Портал за ученика
   • Информация за свободни места за прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година, след трети етап на класиране
    • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на трети етап на класиране
     • Информация за свбодни места за кандидатстване за трети етап на класиране
      • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на втори етап на класиране
       • Информация за максимален и минимален бал по паралелки на първи етап на класиране
        • Инструкция за Online кандидатстване
         • Списък на паралелки за кандидатстване
          • График на Министерство на образованието и науката по приемането на учениците след 7 клас
           • На вниманието на учениците, завършили основно образование и техните родители/ настойници - варианти за кандидатстване след 7 клас
            • График информационна кампания във връзка с приема на ученици в VIII клас за учебната 2022-2023 година в училищата в област Разград
             • Информационна кампания във връзка с приема на ученици в VIII клас за учебната 2022-2023 година в училищата в обл. Разград от 3 май до 31 май 2022 година
              • Държавен план-прием (ДПП) за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища от област Разград, и местата за ученици по профили, професии и специалности
               • Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в неспециализирани училища с национално значение, които осъществяват професионално образование и обучение в паралелки след завършено основно образование
                • Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца лишени от родителска грижа, от центрове за насочване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, също и на ученици със специални образователни потребности
                 • Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
                   • Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в xi клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
                    • Целеви стойности
                     • STEM професии
                      • STEM профили
                       • СПИСЪК На неспециализираните училищата в област Разград, които ще извършват държавен план-прием в осми клас за учебната 2022-2023 година