РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДИнформация за прием след VII клас за учебната 2020/2021 година

 • Информация за свободните места в паралелките след трети етап на класиране - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
  • Портал за ученика
   • Информация за свободните места за III-то класиране в паралелките - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
    • Информация за максимален и минимален бал по паралелки - второ класиране, 2020 година
     • Информация за броя класирани на първи етап ученици - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
      • Информация за максимален и минимален бал по паралелки - първо класиране, 2020 година
       • На вниманието на учениците, завършили основно образование и техните родители/ настойници - варианти за кандидатстване след 7 клас
        • Указания за On-line кандидатстване
         • Списък на паралелките за кандидатстване в област Разград
         • Статистика за успеваемост по полове и изпити - НВО 7 клас по БЕЛ и математика през учебната 2019/2020 година


          • Заповед РД-08-105/23.04.2020 г. за Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища от област Разград, и местата за ученици по профили, професии и специалности


          • Заповед РД 09-861/29.04.2020 г. за Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за училища с национално значение


          • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии , профилирани паралелки в гимназии или СОУ


          • Информация за насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, също и на ученици със специални образователни потребности


          • Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование - изтегли


          • Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности


          • НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


          • Виртуална панорама на средното образование в област Разград – 2020 г.