РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДИнформация за прием след VII клас за учебната 2019/2020 година • Списък на училищата от област Разград, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в област Разград


  • На вниманието на учениците, завършили VII клас - кандидатстване в VIII клас за учебната 2019/2020 г.


   • Информация свободните места за III-то класиране в паралелките - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година
     • Проверка на оценки от положени изпити/класиране     • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на първо класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


      • Информация за броя класирани на първи етап ученици - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година
        • Заповед РД-08-123/30.04.2019 г. държавен план-прием в област Разград за училищата по чл. 142, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за предучилищно и училищно образование за учебната 2019/2020 година след завършен IV и VII клас

        • Държавен план-прием в неспециализираните училищата с национално значение за учебната 2018/2019 година

        • Държавен план-прием за държавните и общински спортни училища учебната 2018/2019 година