РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД

ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.05 "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО"


Електронна страница на проекта –http://insp.mon.bg/

СЪОБЩЕНИЕ!График на обученията по проект BG051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на системата за инспекитане на образованието"

НОВО!!! ПОКАНА за избор на инспектори по проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”